Không thể xuyên tạc về báo chí và tự do báo chí ở Việt Nam

Không thể xuyên tạc về báo chí và tự do báo chí ở Việt Nam

Các cơ quan truyền thông và báo chí ở Việt Nam là lực lượng quan trọng không những thực hiện tốt chức năng tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin rộng rãi mọi mặt đời sống xã hội đến với nhân dân, mà còn là chiếc cầu nối chuyển tải hiệu quả tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đề xuất chính đáng của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực. Ngoài ra, báo chí đã có đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên. Thế nhưng, ngày 12/3/2024 trên trang facebook Chân Trời Mới Media của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam đã đăng status với nội dung: “Nhà báo không được có ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Vậy là Việt Nam không có nhà báo mà chỉ có nhà loa”.

Không thể xuyên tạc về báo chí và tự do báo chí ở Việt Nam

Đây là luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động nó như những mũi kim tiêm tẩm độc xuyên vào nhận thức, thái độ, làm thay đổi thế giới quan, nhân sinh quan của nhiều người về vấn đề báo chí và tự do báo chí, kích động, ủng hộ cho việc báo chí đi ngược lại với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân lao động.

Trước tiên, khẳng định rằng Báo chí không chỉ đơn thuẩn là 1 phương thức giải trí, báo chí cũng có tác động tích cực trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, góp phần bảo vệ và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong thời gian quan, công tác báo chí ở Việt Nam được đánh giá cao trong việc nâng cao tính phản biện trước mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế- xã hội… Đặc biệt là vai trò phản biện của báo chí đã có tác dụng tích cực, tạo nên sự điều chỉnh nhất định trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật. Báo chí, không chỉ làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân cả nước, mà các phóng viên, nhà báo đã luôn thể hiện tính tiên phong của mình mỗi khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã và đang đặt ra những vận hội và thách thức vô cùng lớn đối với nghề báo. Và khi ngày càng nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội nảy sinh thì người dân lại càng trông đợi vào vai trò kiến tạo của báo chí.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí Việt Nam phát triển. Cùng với đó, sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước là hiện thực sinh động cho báo chí Việt Nam phát triển lớn mạnh cả về quy mô, tổ chức, lực lượng, phương tiện, công nghệ làm báo và sức ảnh hưởng, lan tỏa trong xã hội. Về phương diện chính trị, pháp lý, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Báo chí vừa là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước, của các đoàn thể, vừa là diễn đàn của nhân dân”; “xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông”. Điều 25 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 hiến định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.

Theo Luật Báo chí 2016, công dân được tham gia vào các quy trình sáng tạo, sản xuất sản phẩm báo chí, tiếp nhận báo chí, ngôn luận trên báo chí theo quy định (Điều 11). Các cơ quan báo chí có trách nhiệm bảo đảm công dân thực hiện quyền tự do báo chí theo quy định (Điều 12). Cũng như ở mọi lĩnh vực, mọi quốc gia, tự do báo chí phải trong khuôn khổ chứ không phải là thứ tự do vô giới hạn, vô chính phủ, đứng ngoài pháp luật. Luật Báo chí 2016 quy định: “Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân” (Điều 13). Trách nhiệm của nhà báo và công dân trong thực hành tự do báo chí nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mọi tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh (Điều 9).

Kính thưa bạn đọc!

Trước những luận điệu xuyên tạc nham hiểm, thâm độc của các thế lực thù địch, mỗi chúng ta cần nêu cao tình thần cảnh giác, không tin và làm theo những âm mưu thâm độc của chúng. Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, thắt chặt hơn nữa đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

XUÂN HIỆU

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *