Cảnh Giác Trước Thông Tin Bịa đặt Của Việt Tân Về Đảng Cộng Sản Việt Nam

Cảnh giác trước thông tin bịa đặt của Việt tân về Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổ chức phản động Việt Tân, từ khi thành lập đến nay luôn nhận được sự giúp đỡ và chỉ đạo từ các thế lực thù địch ở ngước ngoài dưới danh nghĩa thúc đẩy nền dân chủ, tự do tôn giáo, tự do báo chí ở Việt Nam. Chính vì vậy, trên trang mạng xã hội Facebook có tên “Việt Tân”, hằng ngày đăng tải rất nhiều thông tin bịa đặt, không có kiểm chứng, mang tính một chiều về tình hình chính trị – xã hội ở Việt Nam. Trong số đó, ngày 1/6/2024, trang này đã có đoạn nội dung xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Cảnh giác trước thông tin bịa đặt của Việt tân về Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930). Từ đó đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng đã nêu rõ trong Điều lệ Đảng là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”1.

Trong tiến trình lịch sử dân tộc đã khẳng định rõ điều đó, khi 94 năm qua, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phải khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực và vị thế như ngày hôm nay. Ngoài lợi ích quốc gia dân tộc, Đảng không còn bất cứ lợi ích nào khác. Mục tiêu của Đảng là xây dựng một xã hội: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”2 – là mục tiêu, lý tưởng cao cả không bao giờ thay đổi trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Nhìn lại lịch sử 94 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, lập ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945 (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Trong 30 năm sau đó, Đảng đã lãnh đạo cách mạng làm nên những chiến thắng vang dội trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975, thu giang sơn về một mối.

Trong thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế – xã hội của nước ta ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện và ngày càng được nâng cao. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tăng cường. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Với thành quả đó đã chứng minh sự lãnh đạo của Đảng trong tiến trình bảo vệ và dựng xây Tổ quốc hàng chục năm qua là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xứng đáng với niềm tin của cả dân tộc và sự giao phó của lịch sử; đồng thời chứng minh chất lý Đảng là đội tiên phong để đưa đất nước ta ngày càng phát triển đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

Những việc làm sai trái, những lời bịa đặt trắng trợn của tổ chức Việt Tân có mục đích đen tối là phủ nhận, bác bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam; phủ nhận vị trí duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, hòng tạo nên sự bất ổn chính trị, xã hội, làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tựu trung, với những luận điệu trên, đây rõ ràng là âm mưu, thủ đoạn mà Việt Tân thường sử dụng để lái dư luận nhằm thực hiện những ý đồ của chúng. Mỗi người dân cần có nhận thức đúng, có sự chọn lọc một cách hợp lý khi đọc những thông tin trên mạng; đồng thời tạo dựng cho mình bản lĩnh, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tin vào Nhà nước và Quân đội ta để cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NGUYỆT MINH

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *