Việt Tân Không Thể Phủ Nhận Vai Trò Lãnh đạo Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Việt tân không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian gần đây trang Việt Tân có nhiều bài đăng (Trực tiếp hoặc gián tiếp nói về vấn đề đa nguyên, đa đảng) và có những lý lẽ phản động, đánh lừa người đọc không nhằm ngoài mục đích hướng người đọc nghi ngờ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với sự phát triển cường thịnh của đất nước Việt Nam.

Việt tân không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong bài viết này có nói lên vấn đề sặc mùi phản động đó là: (đa đảng là một quy luật tất yếu cho sự phát triển xã hội loài người… kêu gọi mọi người dân Việt Nam theo ngon cờ tự do, canh tân con người, canh tân đất nước)

Thực chất những chiêu trò này của “Tân” là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và kêu gọi mọi người ủng hộ đa nguyên, đa đảng. Vì vậy, mọi người cần có nhận thức đúng, hiểu rõ về bản chất của các luận điệu này của các thế lực phản động.

Một là, Mọi người có nhận thức đúng về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với đất nước Việt Nam. Với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên tiến hành đổi mới thắng lợi theo định hướng XHCN. Nhân dân, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam – người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân. Từ thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta có thể khẳng định một cách có cơ sở rằng, được trang bị bằng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tin và đi theo, Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam không chỉ thắng lợi trong đấu tranh giành và giữ chính quyền trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước, mà cả trong xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hai là, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là chế độ chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đa nguyên chính trị là một khuynh hướng xã hội học – triết học, tuyệt đối hóa sự đa dạng đối kháng của các nhóm, đảng phái, tổ chức chính trị khác nhau trong xã hội. Nó bảo vệ sự đa dạng và bình đẳng của các nhóm xã hội có lợi ích khác nhau, phát triển quyền tự do dân chủ tư sản.

Ba là, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực. Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải xây dựng nên một chính đảng cùng một chính phủ duy nhất đại diện cho quyền lực của mình.

Nhất quán và khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam – một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã và đang không ngừng xây dựng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, phát triển đất nước ngày càng hùng cường.

NGỌC THẮNG

Theo  Đấu trường dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *