Nhận diện quan điểm sai trái, thù địch chống phá quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Nhận diện quan điểm sai trái, thù địch chống phá quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị càng tăng cường, ra sức nhào nặn, bóp méo thông tin, xuyên tạc, chống phá các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động tấn công vào nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong công cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Nhận diện quan điểm sai trái, thù địch chống phá quan điểm, nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Quan điểm sai trái, thù địch là những quan điểm sai lệch hoặc đối lập với nền tảng tư tưởng Đảng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước với mục đích gây nhiễu loạn thông tin, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ của toàn quân, toàn dân, toàn hệ thống chính trị.

Có thể nhận diện những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên những vấn đề cơ bản sau:

1. Phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng

Các thế lực thù địch tập trung chống phá cương lĩnh, đường lối của Đảng, phê phán, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mưu đồ từng bước làm cho các lực lượng vũ trang biến chất về chính trị, dẫn tới mất sức chiến đấu. Chúng đưa ra các luận điệu, lý lẽ xuyên tạc, bóp méo rằng Chủ nghĩa xã hội là một hiện tượng không phù hợp với quy luật lịch sử, cho rằng xã hội loài người chỉ dừng lại ở Chủ nghĩa tư bản, chúng ngông cuồng bôi đen để làm mất niềm tin của nhân dân với Chủ nghĩa xã hội. Từ việc sử dụng các thủ đoạn tinh vi, thâm độc đến các hành vi tuyên truyền, chúng công khai trắng trợn rằng Chủ nghĩa Mác đã lỗi thời, không phù hợp với nước ta, xuyên tạc tư tưởng của Hồ Chí Minh, cho rằng việc đưa chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam là một sai lầm, hòng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

2. Phủ nhận Chủ nghĩa xã hội và sự lãnh đạo của Đảng

Mục tiêu của các thế lực thế lực thù địch là xóa bỏ Chủ nghĩa xã hội, phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị XHCN bằng các luận điệu xuyên tạc như: Đảng tự cho mình đứng trên tất cả; Đảng cầm quyền phi chính danh, không còn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Chúng cổ xúy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, đòi từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; phủ nhận kinh tế thị trường định hướng XHCN, đòi tách biệt, đối lập “kinh tế thị trường” với “định hướng XHCN”. Chúng còn cho rằng chế độ hiện nay mắc “lỗi hệ thống”, đòi cải cách thể chế chính trị theo hướng đa nguyên, đa đảng, kêu gọi xóa bỏ Hiến pháp của nước ta; thực hiện “tam quyền phân lập”, phát triển “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây, với âm mưu không gì khác ngoài việc chống phá sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

3. Công kích chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

Nhiều năm qua các thế lực thù địch luôn tìm cách công kích vào những thắng lợi trong công cuộc đổi mới của nước ta. Chúng đưa ra các luận điệu phê phán đường lối đường lối phát triển kinh tế của nước ta, yêu cầu phát triển thị trường tự do tư bản. Xuyên tạc công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng ta, chúng suy diễn rằng đó là trả thù cá nhân giữa các nhóm lợi ích, phe phái. Âm mưu của các thế lực thù địch đã thể hiện tính chất ngoan cố, chống đối Đảng, Nhà nước của chúng, cố tình gây hoang mang, nghi ngờ trong nhận thức tư tưởng của Đảng, Nhà nước trong quần chúng nhân dân. Khi cả nước đang tập trung phòng chống đại dịch COVID-19 thì chúng đưa ra các thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội cho rằng Nhà nước ta quản lý không hiệu quả nên mới dẫn đến bùng phát dịch. Chúng lợi dụng triệt để không gian mạng làm phương tiện tuyên truyền những luận điệu sai trái, thù địch đó.

4. Xuyên tạc, nói xấu cán bộ, đảng viên của ta

Chúng thường sử dụng các thông tin sai sự thật về tình hình sức khỏe, đời sống riêng tư, bình phẩm về trình độ, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Mục đích của chúng là khiến cho dự luận hiểu sai về trình độ, năng lực của cán bộ, đảng viên ta. Ngoài ra, chúng còn đưa ra các luận điệu để so sánh, hạ bệ các cá nhân, bới móc những hạn chế, khuyết điểm, đổi trắng thay đen nhằm thay đổi bản chất của những vụ việc liên quan đến một số cán bộ của ta. Có thể thấy các thế lực thù địch sử dụng triệt để mọi thủ đoạn để chống phá thành tựu cách mạng của nhân dân, chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng đưa ra những luận điểm phản khoa học, cố tình tạo ra khoảng trống về tư tưởng trong quần chúng nhân dân và hàng ngũ cán bộ của Đảng ta, những luận điệu chúng đưa ra hoàn toàn là xa rời lịch sử.

Cuộc đấu tranh chống lại các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị cũng là cuộc chiến tất yếu, khách quan, thường xuyên, cấp bách, bởi nó liên quan trực tiếp đến sự phát triển, thậm chí là sự tồn vong của mỗi đơn vị, cũng như toàn xã hội và đất nước. Cuộc đấu tranh này đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, không khoan nhượng, với hệ giải pháp toàn diện về các vấn đề chính trị, tư tưởng, tổ chức, cơ chế, chính sách, pháp luật. Tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, công cuộc đấu tranh chống lại những âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta chắc chắc sẽ giành được thắng lợi.

DUY TRƯỜNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *