Đập tan các luận điệu xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đập tan các luận điệu xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Những ngày trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có không ít những bài viết mang tính “giật tít, câu view” trên mạng xã hội của một số “nhân vật quen thuộc” đã xuyên tạc trắng trợn vấn đề nhân sự, công tác cán bộ của Đảng nói riêng và nội dung Hội nghị Trung ương 8 nói chung.

Các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc rằng: Trong bài phát biểu kết thúc Hội nghị này, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam “tuy không còn quá tự tin trong so sánh “đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, nhưng vẫn lạc quan khi so sánh toàn cầu rằng, “trong 9 tháng đầu năm vừa qua, kinh tế nước ta vẫn tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm”. Không chỉ có vậy, việc Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu “tập trung ưu tiên thực hiện thắng lợi đồng bộ các nhiệm vụ chính trị: Phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên” cũng đã bị các phần tử cơ hội, cực đoan, phản động xuyên tạc thành “ở đây ý ngầm của ông là kinh tế phát triển trước tiên phải dành phục vụ cho Đảng, sau đó mới là đời sống nói chung của dân chúng”. Đồng thời, họ cũng bẻ cong sự thật khi cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay cụm từ “Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” bằng cụm từ “Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta” và xuyên tạc rằng “một ghi nhận là ở diễn văn bế mạc, cụm từ “xã hội chủ nghĩa” được nhắc đến mức tiết chế. Đó chính là trong phần kết diễn văn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “kêu gọi xây dựng “hệ thống chính trị trong sạch” – “vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta” – đã không có cụm từ “xã hội chủ nghĩa” thường thấy ở mẫu câu dạng thức lễ nghi này”.

Đặc biệt, dù một nội dung quan trọng đã được Tổng Bí thư khẳng định là: Việt Nam “chú trọng bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi” và “kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường đầu tư thích đáng cho việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; chủ động, tích cực hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế”, song các thế lực thù địch vẫn cố tình kích động và cổ súy Việt Nam cần phải “chọn phe”. Vì theo những nhà dân chủ ảo tưởng này thì “ngày nay, không một quốc gia nào có thể trung lập mà bắt buộc phải chọn phe. Vấn đề là chọn phe nào. Chiến tranh luôn có thể xảy ra, phải sẵn sàng khi nó xảy ra”. Và vì Việt Nam không chọn phe mà chọn lẽ phải, chọn chính nghĩa, nên họ thấy “chưa thấy có gì mới sau khi Hội nghị Trung ương 8 kết thúc”…

Đập tan các luận điệu xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phải khẳng định đây là những luận điệu hết sức phản động, mặc dù thủ đoạn chống phá thì không mới của các thế lực thù địch.

Có một sự thật không thể bẻ cong là, Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch của toàn khóa. Nội dung, chương trình của Hội nghị đã được TTXVN và các cơ quan truyền thông, báo chí đăng tải rất rõ là: 1) Sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới. 2) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. 3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 4) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 5) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 6) Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác… Vì thế, luận điệu cho rằng nội bộ Đảng “đang bắt đầu cuộc đua tranh vào Trung ủy” và các phe cánh “sẽ tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để triệt hạ lẫn nhau”, nên Hội nghị “phải họp kéo dài” chỉ là sự đoán mò; là xuyên tạc, bôi đen sự thật.

Như vậy, có thể thấy, bất chấp những luận điệu xuyên tạc, bôi đen sự thật của các thế lực thù địch, thì Hội nghị Trung ương 8 đã thành công tốt đẹp. Nội dung, chương trình Hội nghị đã được triển khai nghiêm túc và những kết quả tốt đẹp của Hội nghị không chỉ có ý nghĩa to lớn, nổi bật, thể hiện sâu sắc nhất ý Đảng, lòng Dân, vì những quyết sách quan trọng này có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, mà việc thảo luận, thống nhất quyết định thành lập 5 Tiểu ban (Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế – Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội) còn là sự chuẩn bị quan trọng đối với Đại hội XIV của Đảng.

THU PHƯƠNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *