Góc nhìn lệch lạc của “Tân”

Góc nhìn lệch lạc của “Tân”

Bôi nhọ cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vốn là một chiêu trò không hề xa lạ của Việt Tân. Gần đây nhất chúng lại sử dụng chiêu trò cũ…

Góc nhìn lệch lạc của “Tân”

Chúng hồn nhiên kết luận rằng “CHIẾC LÒ VĨNH CỬU, ĐỐN MÃI KHÔNG HẾT CỦI”. Đây là một kết luận thiển cận, xuyên tạc, không đúng sự thật, mang tính thù hằn chế độ, chống phá Đảng, Nhà nước. Với bản chất xấu xa chúng luôn tìm các sự kiện “nóng” diễn ra trong xã hội được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm; các sơ hở, sai phạm và bức xúc của xã hội để tung ra nhiều bài viết xuyên tạc, bịa đặt, đổi trắng thay đen, suy diễn một cách vô căn cứ. Nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, đất đai … bị các đối tượng thù địch cắt ghép, pha trộn thông tin thật – giả nhằm làm nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoang mang cho người đọc, kích động gây rối an ninh, trật tự.

Thực tế công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Nhận thấy tình trạng tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện ngày càng gia tăng, ngay từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng ta đã xác định “Nạn tham nhũng, tệ quan liêu, là một trong bốn nguy cơ làm cản trở thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. Đảng ta chỉ rõ: “Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ chệnh hướng xã hội chủ nghĩa; nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ quan liêu; nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Các nguy cơ đó có liên quan mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau”. Từ đây, Đảng ta có nhiều nghị quyết chuyên đề liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tham nhũng như Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa IX về “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII…

Ở Mỹ, việc chống lạm quyền nói chung và chống tham nhũng nói riêng chủ yếu được nhấn mạnh ở khâu thể chế, tức là việc tổ chức bộ máy nhà nước sao cho các nhánh quyền lực có thể kiểm tra, giám sát lẫn nhau và thiết lập sự kiểm soát từ phía xã hội. Nguyên tắc này được thể hiện trong một loạt chính sách về tổ chức bộ máy chính trị và công quyền. Các nỗ lực phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Mỹ gồm 3 yếu tố chính: Ngăn chặn và tăng trách nhiệm giải trình thông qua tăng cường thể chế và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường thực thi pháp luật về PCTN xuyên biên giới; giải quyết mối liên hệ giữa tham nhũng và an ninh. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đưa ra những quy định chặt chẽ về đạo đức trong chính quyền, nhằm giúp công chức tránh lâm vào tình huống xung đột lợi ích riêng và chung; Nó hoàn toàn khác với đường lối, chủ trương, chính sách và mục đích chống tham nhũng của Đảng ta là vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực tế đã chứng minh, chưa bao giờ người dân hài lòng về kết quả phòng chống tham nhũng như thế, chưa bao giờ những vùng cấm, những lĩnh vực bí mật, những con người núp dưới tấm thẻ bài bị lộ diện, bị lôi ra ánh sáng nhiều như thế, quyết liệt như thế. Những hoài nghi đã chuyển thành sự tin tưởng; những e ngại, lấn cấn, sợ động chạm đã nhường chỗ cho sự chuyển động tích cực. Chuyện không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, ở cương vị nào đã không còn là khẩu hiệu, đã thành phương châm hành động trong quyết tâm phòng chống tham nhũng.

Những nhiệm kỳ gần đây, khi Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực trong Đảng và hệ thống chính trị thì các phần tử phản động, cơ hội, các thế lực thù địch đã xuyên tạc bản chất cuộc đấu tranh này bằng những luận điệu phản động như “phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam mãi mãi chỉ là khẩu hiệu, hình thức”. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần nhận diện đúng, kiên quyết đấu tranh giữ vững quyết tâm cao trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay, đặc biệt là với thế hệ trẻ cần nhận thức đúng đắn cùng nhau đấu tranh với những thông tin sai lệch, góp phần tạo ra một môi trường thông tin lành mạnh, chính xác.

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tạo sinh khí mới, quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ để đánh thắng “giặc nội xâm” và Đảng ngày càng vững vàng, bản lĩnh./.

ĐÔNG. NGUYỄN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *