Từ hoài niệm sai lầm dẫn đến cái nhìn tiêu cực

Từ hoài niệm sai lầm dẫn đến cái nhìn tiêu cực

Nhận thức của con người luôn vận động từ thấp đến cao, tuy nhiên có người lại vô tình hay cố ý không thừa nhận con đường biện chứng của quá trình nhận thức chân lý, nên họ thường hay cố chấp, bảo thủ với cái cũ đã qua bộc lộ rõ sai lầm, lạc hậu, cùng với đó họ luôn tỏ rõ thái độ đôi kháng với những tư tưởng quan điểm mới văn minh, tiến bộ hơn.

Từ hoài niệm sai lầm dẫn đến cái nhìn tiêu cực

Đọc bài viết: “Về cái gọi là chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc của CSVN” đăng trên BAOTIÊNGDÂN.COM của tác giả Trương Nhân Tuân tôi có cảm nhận. Tác giả là một cây bút có trình độ hiểu biết, đọc nhiều, biết nhiều, biết liên kết các sự kiện để cho ra một quan điểm riêng của mình, kỹ năng đó đáng được để người đời tham khảo. Tuy nhiên, có lẽ tác giả Trương Nhân Tuân vì một lý do nào đó mà chưa mở lòng mình ra với hiện thực cuộc sống để nhìn nhận một cách khách quan về xã hội hiện tại. Trong tư tưởng của Trương Nhân Tuân đang bị đè nặng bởi lối nghĩ tuyệt đối hóa về một quan điểm đã cũ của một con người đã đi vào dĩ vãng.

Cho nên khi bàn về vấn đề xã hội hiện nay Trương Nhân Tuân có quan điểm cho rằng: “Bởi vậy câu: đừng nghe… mà hãy nhìn… của cố tổng thống Thiệu luôn là chân lý cho mọi thời đại”. Như vậy, nếu chỉ nhìn thôi thiết nghĩ sao mà đầy đủ, toàn diện được. Để nhận thức một sự vật, một quan điểm cho toàn diện, khoa học chúng ta không những chỉ nhìn mà còn phải vận dụng tất cả các giác quan, có khi cả đến những công cụ hỗ trợ, cùng với đó là sự cầu thị, khách quan trong tư duy thì có lẽ mới từng bước nhận thức ra được chân lý đúng đắn. Vì vậy, tôi thiết nghĩ, tác giả Trương Nhân Tuân hãy một lần mạnh dạn đứng trên vị thế của con người mới, ở vị thế mới khách quan hơn để nhìn nhận về cuộc sống ngày nay, hãy cùng nhau xây dựng một xã hội mới, văn minh tiến bộ đoàn kết vì hạnh phúc của con người. Tác giả nên dũng cảm khép lại quá khứ đối lập để mở ra những quan điểm hợp tác tiến bộ âu đó cũng là xu thế của thời đại ngày nay.

Trong bài viết của mình Trương Nhân Tuân còn cho rằng: “50 năm sau, cháu nội, cháu ngoại những người VNCH cũ vẫn bị xếp vào thành phần địch”. Cách nói hay cách nghĩ như vậy của tác giả là hoàn toàn trái với sự thật, là tư tưởng gây chia rẽ, thù hằn, mâu thuẫn dân tộc. Đảng và Nhà nước ta luôn có quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc, đối xử công bằng với tất cả công dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo… Hễ là người Việt Nam thì ai cũng có quyền lợi và nghĩa vụ công dân như nhau, đều có trách nhiệm cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc yêu quý của chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy chúng ta rằng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” Theo Người đoàn kết là lực lượng vô địch để khắc phục mọi khó khăn, giành lấy thắng lợi. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định vấn đề đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải được quán triệt trong các lĩnh vực, từ đường lối, chủ trương, chính sách đến thực tiễn. Thực tiễn lịch sử dựng nước và giữ nước của Việt Nam đã chứng minh sức mạnh và ý nghĩa vô cùng to lớn của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Có được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc chúng ta có sức mạnh để chiến thắng những kẻ thù xâm lược và làm nên những kỳ tích “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Để thực thi việc xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các chủ trương rất cụ thể. Thực hiện tốt chính sách xã hội, tạo điều kiện cho mọi giai cấp, tầng lớp xã hội phát triển vững mạnh. Cùng với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, việc tăng cường đấu tranh phòng, chống tham những, lãng phí cũng được Đảng ta xác định là cơ sở để tạo sự đồng thuận xã hội, đồng thuận giữa nhà nước và nhân dân, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Như vậy, chúng ta cần nhìn nhận lại một quan điểm riêng của tác giả Trương Nhân Tuân về xã hội hiện thực, về đánh giá quan điểm đoàn kết dân tộc của Đảng Nhà nước ta. Có lẽ chỉ một quan điểm riêng của Trương Nhân Tuân không thể đủ sức làm lay chuyển nhận thức chân lý của cả một dân tộc vốn dĩ đã đi qua biết bao nhiêu gian khổ, hy sinh để cùng nhau đoàn kết xây dựng và bảo vệ đất nước phồn vinh như ngày nay. Cơ đồ và vị thế của Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường, điều đó càng chứng minh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam ngày càng trường tồn, phát triển.

VĂN. ĐẶNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *