2474. Việt kiều Canada: Ở hải ngoai, ai bầu các ông làm thủ tướng với tổng thống?

Xem video 2474. Việt kiều Canada: Ở hải ngoai, ai bầu các ông làm thủ tướng với tổng thống?

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *