Việt Tân lại xuyên tạc về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Việt Tân lại xuyên tạc về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Mới đây, trên trang facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân, chúng có bài đăng giật tít “Ở xứ ta hiện nay, càng chống tham nhũng thì tham nhũng phát triển càng mạnh mẽ hơn gấp 100 lần so với trước”.

Việt Tân lại xuyên tạc về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, tồn tại tất yếu, khách quan trong xã hội có phân chia giai cấp, có nhà nước. Tham nhũng tồn tại ở mọi quốc gia, hiện diện trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, trình độ phát triển. Tham nhũng gây thiệt hại lớn trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội. Ở Việt Nam, đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong các văn kiện Đại hội, Đảng ta chỉ rõ sự nguy hại của tham nhũng đến sự tồn vong của chế độ. Đảng ta coi tham những là “quốc nạn” và luôn khẳng định quyết tâm phòng, chống tệ tham nhũng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sách, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liệu, tiêu cực”.

Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tại báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết: “Trong năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, thực hiện nghiêm túc kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2023”. Một số con số thống kê: Về thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập, trong kỳ đã có 60.458 người kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; 545.535 người đã kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; 44.015 người đã kê khai tài sản, thu nhập bổ sung; 161.928 người kê khai tài sản, thu nhập phục vụ công tác cán bộ; 655.299 người đã được công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 là 13.093 người; có 2.664 người có sai sót về kê khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời hạn so với quy định….

Đó là những con số biết nói thể hiện rõ những kết quả đạt được của Đảng, Nhà nước ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Không hiểu Việt Tân căn cứ vào số liệu nào mà kết luận “tham nhũng phát triển mạnh mẽ hơn 100 lần”. Tất cả chỉ là giọng điệu xuyên tạc, vô căn cứ của bọn chúng nhằm lôi kéo dư luận, che mắt những người dân thiếu hiểu biết. Chúng ta cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia vào những bẫy bài mà Việt Tân bày ra!

NGUYỄN THƠ

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *