Phủ nhận giá trị lịch sử của Chủ nghĩa Mác – Lê nin là có tội với nhân loại!

Phủ nhận giá trị lịch sử của Chủ nghĩa Mác – Lê nin là có tội với nhân loại!

Tổ chức khủng bố Việt Tân luôn rêu rao: “Đúng 32 năm cái nôi của thế giới cộng sản bị sụp đổ”. Đây chiêu trò, luận điệu sai trái hòng phủ nhận giá trị khoa học, cách mạng và tính thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đặc biệt, sau khi CNXH ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ, các thế lực thì địch ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản; thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” trong các nước xã hội chủ nghĩa; gây mâu thuẫn nội bộ, phá vỡ sự đồng thuận xã hội và khi có thời cơ thì lôi kéo, tiến hành bạo loạn chính trị; làm suy yếu, chệch hướng phát triển của nền kinh tế, tiến tới chi phối, lũng đoạn, khống chế kinh tế trong các nước xã hội chủ nghĩa; chuyển hoá văn hoá, đạo đức, lối sống xã hội chủ nghĩa theo “giá trị Mỹ”, phương Tây; thực hiện âm mưu “phi chính trị hoá” để “vô hiệu hoá” quân đội trong các nước xã hội chủ nghĩa.

Phủ nhận giá trị lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lê nin là có tội với nhân loại!

Chủ nghĩa Mác ra đời trong lòng các nước tư bản vào những năm 40 của thế kỷ XIX; được Lênin bổ sung, phát triển trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và đưa chủ nghĩa Mác trở thành hiện thực ở nước Nga Xô viết, mở ra giai đoạn phát triển mới của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lênin là một học thuyết khoa học và cách mạng, phản ánh đúng quy luật khách quan vận động của lịch sử, là ánh sáng soi đường chỉ lối để giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình: xoá bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, mặc dù Liên Xô và các nước Đông Âu đã sụp đổ hơn 30 năm, nhưng không thể phủ nhận được giá trị khoa học và tính thời đại của Chủ nghĩa Mác- Lênin. Chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn là học thuyết cách mạng nhất, triệt để nhất, hoàn bị nhất, chỉ ra con đường đấu để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện công bằng, dân chủ, văn minh.

Trước âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch nói chung, Việt Tân nói riêng đang làm mưa, làm gió trên không gian mạng, mỗi chúng ta phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng đầy cam go, quyết liệt này. Trong đó, luôn kiên định và thực hiện triệt để, đồng bộ một số vấn đề sau đây:

Thứ nhất, cùng học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, những thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu của cách mạng Việt Nam ở thế kỷ XX và thành tựu của của gần 40 năm đổi mới của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam – cơ sở tiền đề để khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và  mang tính của Mác – Lênin.

Thứ ba, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn chức trách, nhiệm vụ được giao, kiên quyết chống lại các quan điểm sai trái thù địch, đang ra sức phủ nhận vai trò của Chủ nghĩa Mác-Lênin đối với cách mạng hiện nay.

Trước những thông tin xâu đôcc, xuyên tạc của Việt Tân và các thế lực thù địch trên không gian mạng, mỗi chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất vụ việc, làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và người thân, làm tốt công tác quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật trong đơn vị, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Khi tiếp xúc với các thông tin có liên quan đến Quân đội ta, mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ toàn quân cần phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, tìm hiểu và nhận thức rõ bản chất vụ việc để có cái nhìn tổng thể, khách quan, chính xác nhất về bản chất vụ việc để không mắc mưu chia rẽ Quân đội với Nhân dân của các thế lực thù địch, càng không nghe theo bọn xấu xúi giục để có những phát ngôn, hành động gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vi phạm pháp luật; phải vững tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin vào Đảng, Nhà nước, Quân đội; tích cực vạch mặt những âm mưu, luận điệu xuyên tạc, hành động chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; khi đăng tải, chia sẻ, bình luận phải có trách nhiệm với các bài viết trên mạng xã hội, đừng vì những luận điệu xuyên tạc, không đúng sự thật của lịch sử để dẫn đến mắc mưu, tiếp tay cho các thế lực thù địch, trong đó cả bọn Việt Tân.

THANH TÙNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *