Không thể xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Không thể xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Vừa qua, trên báo Tiếng Dân NEWS có đăng tải bài viết của Mai Hoa Kiếm có đăng tải nội dung: Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc sau một tuần… Thực chất đây là bài viết nhằm xuyên tạc trắng trợn về Hội nghị Trung ương 8 Khoá XIII, phản ánh không đúng sự thật của một số đối tượng thù địch, phần tử cơ hội, bất mãn, có tư tưởng chống phá Việt Nam.. làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, hạ thấp vai trò của Đảng gây mất miềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Không thể xuyên tạc về Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Sau khi Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc và thành công tốt đẹp có rất nhiều các cơ quan, ban, ngành tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị, cụ thể: Trên Báo Quân đội nhân dân ngày16/10/2023, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trực tiếp thông báo nhanh đến đội ngũ cán bộ chủ chốt những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. Những nội dung đó là: Báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm 2024-2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10-6-2012 của Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; công tác cán bộ và báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII…

Như vậy, có thể thấy, bất chấp những luận điệu xuyên tạc, bôi đen sự thật của các thế lực thù địch, thì Hội nghị Trung ương 8 đã thành công tốt đẹp. Nội dung, chương trình Hội nghị đã được triển khai nghiêm túc và những kết quả tốt đẹp của Hội nghị không chỉ có ý nghĩa to lớn, nổi bật, thể hiện sâu sắc nhất ý Đảng, lòng Dân, vì những quyết sách quan trọng này có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân, mà việc thảo luận, thống nhất quyết định thành lập 5 Tiểu ban (Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Kinh tế – Xã hội; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Điều lệ Đảng và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội) còn là sự chuẩn bị quan trọng đối với Đại hội XIV của Đảng. Do đó, mỗi người dân cần hết sức cảnh giác với những luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc vấn đề nhân sự, công tác cán bộ của Đảng nói riêng, nội dung Hội nghị Trung ương 8 nói chung…để góp phần chung tay ngăn chặn tư tưởng xấu, độc, phá hoại, để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu ngày càng giàu mạnh, hùng cường./.

NGUYỄN CƯỜNG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *