Không thể phủ nhận thành quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng

Không thể phủ nhận thành quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Vì vậy, từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những thành quả đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua là không thể phủ nhận. Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động lại phớt lờ sự thật ấy.

Không thể phủ nhận thành quả công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng

Mới đây, Phạm Trần đã đăng tải bài viết “Tham nhũng thắng lớn, đảng thua to” trên trang “Baotiengdan. com”, nhằm phủ nhận thành quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với tâm địa thâm thù, Phạm Trần đã hồ đồ quy kết rằng: “Sau hơn 10 năm thi hành đủ biện pháp mà tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên vẫn gia tăng khiến đảng nhức nhối”; “chủ trương “xây dựng, chỉnh đốn đảng”, bắt đầu từ khi ông Nguyễn Phú Trọng lên cầm quyền khóa đảng XI năm 2011 đã hoàn toàn thất bại”. Những luận điệu xuyên tạc trên của Phạm Trần vẫn là trò “rượu cũ bình mới”, nhằm thực hiện mục đích cuối cùng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, bẻ lái dư luận, phủ nhận chế độ của ta, từ đó ca ngợi, cổ xúy, hướng lái theo cái họ gọi là giá trị xã hội phương Tây.

Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như bao tổ chức khác sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Song, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật”, “tôn trọng hiện thực khách quan”, trước mỗi kỳ đại hội, khi đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội qua một nhiệm kỳ, Đảng ta luôn thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm; coi những hạn chế, khuyết điểm đó là yêu cầu, đòi hỏi Đảng phải tiếp tục đổi mới, nhân dân phải tiếp tục đồng lòng để vượt qua những khó khăn, thử thách.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn tuân thủ những chỉ dẫn của Người về công tác này. Đặc biệt, hơn 35 năm đổi mới, trong tất cả các kỳ đại hội, Đảng đều chủ trương tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiều Hội nghị Trung ương như Hội nghị Trung ương 3 khóa VII (năm 1992), Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII (năm 1999) và nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (01/2012), Nghị quyết Đại hội XII (01/2016) và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (10/2016), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện bài bản, mạnh mẽ, có hiệu quả hơn, kết hợp rõ hơn giữa xây và chống. Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (10/2021) và tại Hội nghị xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn quốc (09/12/2021) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm đẩy mạnh toàn diện, đồng thời chú trọng những việc trọng yếu tạo sự đột phá về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ khóa XIII và những năm tiếp theo.

Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay; Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch, vững mạnh hơn; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng lên. Qua thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được nhân rộng, lan tỏa trong đời sống xã hội; đồng thời cũng xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và xã hội, có tác dụng cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung. Đánh giá kết quả trong các nhiệm kỳ qua, nhất là nhiệm kỳ khóa XII, Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ: “Công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ này đã đạt được kết quả toàn diện, trong đó nổi bật là: Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị; đổi mới công tác cán bộ và ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhìn nhận lại những chủ trương và thành quả đã đạt được trong những năm qua, có thể khẳng định, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, chứ không phải là sự “thất bại” hoàn toàn như Phạm Trần đã rêu rao.

Dù cho Phạm Trần và các thế lực thù địch có cố tình bôi đen như thế nào thì những thành quả đã đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua là không thể phủ nhận. Thành quả đó đã và đang tạo được niềm tin để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch./.

TRƯỜNG SƠN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *