Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay

Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường phát tán các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do đó, việc đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề mang tính cấp thiết, là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài của các cấp ủy, tổ, chức đảng, hệ thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi công dân Việt Nam

Trong những năm qua, cùng với sự chống phá trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… thì các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội để tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc. Đặc biệt, trong giai đoạn Internet bùng nổ như hiện nay việc đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng có ý nghĩa vô cùng cấp thiết, lâu dài và có ý nghĩa sống còn đối với cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Hàng ngày, trên các trang mạng xã hội, các kênh đài, các tờ báo không mang tính chính thống… đã “sản  xuất” ra hàng trăm nghìn tin bài, phóng sự có nội dung sai trái thù địch. Không gian mạng đã và đang trở thành công cụ hàng đầu để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá sự nghiệp cách mạng của chúng ta thông qua việc phát tán những thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá gây tác động xấu đến tư tưởng cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân.

Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay

Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay

Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay

Mục đích của chúng là chia rẽ nội bộ trong Đảng, làm suy yếu sức mạnh và sức chiến đấu của Đảng, làm giảm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng từ đó tạo điều kiện để chúng thực hiện các mưu đồ như: Phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, phủ định các quan điểm, chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng; phủ định giá trị lịch sử và thành quả cách mạng của dân tộc ta. Về lâu dài, những thông tin sai trái, bịa đặt sẽ thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Nguy hiểm hơn, để tuyên truyền những quan điểm sai trái, thù địch, các thế lực phản động đã sử dụng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Về hình thức tuyên truyền chống phá, các thế lực thù địch, phản động triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông, Internet, blog, mạng xã hội, sử dụng hàng chục đài phát thanh, phát hình bằng Tiếng Việt qua các kênh internet, hàng trăm báo, tạp chí, nhà xuất bản tiếng Việt, hàng ngàn Website… Ngoài ra, chúng lập ra nhiều trang web nhân danh các tổ chức với tên gọi “chính nghĩa” như:  “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực”, “phản biện xã hội”, “hiến kế cho Đảng”,… để bình luận, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Nội dung, bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch là tấn công, đả kích trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng giả danh Mác xít, “giả khoa học” để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu to lớn đã đạt được của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Chúng lợi dụng, cường điệu hóa những hạn chế, khuyết điểm của Đảng và hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội và quy kết vô căn cứ rằng: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng chính là nguyên nhân gốc rễ của những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội để đi đến phủ nhận giá trị con người, phủ nhận hệ tư tưởng Mác xít và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và tăng cường niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, xu hướng trong thời gian tới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục chĩa mũi nhọn tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng sử dụng không gian mạng là một trong những mặt trận chính để chống phá nền tảng tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó, chúng ta cần hoàn thiện các nội dung, phương thức, thực hiện hiệu quả các giải pháp công nghệ. Đồng thời, xác định rõ công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, tránh tư tưởng xem nhẹ, mất cảnh giác và có hình thức xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi vi phạm trên không gian mạng góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng chúng ta sẽ làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng nói riêng và chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam nói chung. Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo và đưa cách mạng Việt Nam giành mọi thắng lợi./

P. QUÝ

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *