Chân trời mới Media không được xuyên tạc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam!

Chân trời mới Media không được xuyên tạc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam!

Thực tiễn lịch sử khẳng định Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai nhằm giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước…Nhưng vẫn có những kẻ cố tình xuyên tạc về sự kiện này.

Chân trời mới Media không được xuyên tạc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam!

</b

Thắng lợi của Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, là trang sử hào hùng, chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; kết thúc vẻ vang 30 năm kháng chiến gian khổ, bắt đầu từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945; 45 năm đấu tranh kiên cường của toàn dân ta kể từ năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ vì độc lập, tự do, vì Chủ nghĩa xã hội. Đây còn là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy, cổ vũ các dân tộc đang tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng, mở đầu cho sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới.

Thực tiễn lịch sử khẳng định, đây là cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai nhằm giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước…vậy mà những luận điệu xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cho rằng thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là “sức mạnh của chủ nghĩa ngu dân”. Chúng cho rằng chủ nghĩa ngu dân là thứ lá chắn mắt ngựa, để con vật chỉ được quyền chạy theo chiều mà ông chủ ra lệnh. Khi tất cả những con ngựa đều chạy theo một hướng, ắt chúng tạo ra sức mạnh của “bầy chiến mã”, nhất là khi, trong máu chúng đã cấy sẵn chất kích thích cổ truyền “chống xâm lăng”. Nhưng với cách hiểu thiển cận đó chúng đâu biết rằng lợi to lớn, vĩ đại của cuộc chiến tranh chính nghĩa mà dân tộc Việt Nam giành được là do có đường lối đúng đắn của Đảng về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Đảng ta đã huy động được tối đa mọi nguồn lực của dân tộc, của mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu nghèo, lớn bé đều trở thành một chiến sĩ đấu tranh trên mặt trận quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá, trở thành một lực lượng vật chất, tinh thần hùng hậu tiến công mạnh mẽ, quyết liệt vào đế quốc Mỹ. Đồng thời với đường lối quốc tế đúng đắn, Đảng ta đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn và hiệu quả của các nước XHCN mà nòng cốt là Liên Xô và Trung Quốc với anh em các nước bè bạn năm châu trong đó có cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Sự kết hợp của đường lối đúng đắn này là thể hiện sự lết hợp giữa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam với chủ nghĩa Mác – Lênin. Đường lối chính trị – quân sự của Đảng cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tạo nên những thành quả vĩ đại, những thắng lợi không chỉ ở dân tộc mà còn tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới.

Lịch sử cuộc chiến tranh đã lùi xa, việc nhận thức đúng bản chất của nó cho phép mỗi người dân Việt Nam, dù trước đây đứng ở phía bên nào của cuộc chiến, cũng có quyền tự hào về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Những ai cho rằng trong cuộc trường chinh giải phóng, thống nhất, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ ở Việt Nam là “sức mạnh của chủ nghĩa ngu dân” thì thực chất, đó chỉ là sự cố tình đánh tráo khái niệm, ngoảnh mặt làm ngơ trước sự thật lịch sử, sẽ dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng trong nhận thức lịch sử, xuyên tạc một trong những trang lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc./.

VIỆT. QUANG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *