Không thể xuyên tạc quan hệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Mới đây, blog phản động báo tiếng dân có bài viết: Kẻ thù của Đảng, Nhà nước là ai? Với tư duy của kẻ ấu trĩ, nông cạn, chúng cho rằng trước đây ta chống Mỹ, chống Pháp, chống Tàu, giờ đây lại bắt tay với cựu thù như vậy Pháp, Mỹ, Tàu không phải kẻ thù mà nhân dân mới là kẻ thù của Đảng. Đó là luận điệu thể hiện rõ nhất bản chất phản động, xuyên tạc bỉ ổi đến ngu xuẩn của những kẻ chống phá chế độ này. Tại sao vậy?

Không thể xuyên tạc quan hệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân

Trước hết chúng ta phải khẳng định, Đảng ra đời là vì dân. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ngay từ khi ra đời Đảng đã xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam, của Đảng là đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến tới giải phóng giai cấp. Suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng không có lợi ích gì khác ngoài lợi ích của nhân dân. Nhân dân tin Đảng, theo Đảng gọi Đảng là “Đảng ta” đó là tình cảm là sự tin yêu của nhân dân giành cho Đảng. Sự tin yêu của nhân dân giành cho Đảng đến từ mục tiêu lý tưởng của Đảng đó là đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân, đến từ sự hi sinh quên mình của lớp lớp cán bộ đảng viên trước máy chém và họng súng của kẻ thù cướp nước và bán nước. Thực tiễn, có hàng ngàn, hàng vạn minh chứng lịch sử khẳng định điều đó. Chỉ những kẻ “dân chủ cuội” những kẻ phản động lưu vong, những con buôn chính trị, kẻ bất mãn, giả danh yêu nước, thương dân như báo tiếng dân mới không nhìn thấy, nhận ra sự thật đó.

Ngày nay, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh nhiệm vụ: “Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, trong đó có chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản cũng như đề xuất các nhiệm vụ góp phần quán triệt chủ trương nêu trên theo tinh thần nghị quyết  Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời gian tới. Việc chăm lo cho dân luôn được Đảng đặc biệt coi trọng, hiện nay Đảng đề cao mục tiêu “dân thụ hưởng”, mục tiêu đó thể hiện mối quan hệ Đảng với nhân dân, Đảng luôn vì dân. Điều đó đập tan luận điệu dân là kẻ thù của Đảng mà kẻ phản động nào đó đã đăng bài trên blog báo tiếng dân.

Về đường lối đối ngoại của Đảng, Đảng ta xác định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trên thế giới. Đó là kế thừa truyền thống của cha ông ta trong lịch sử, ngay sau khi ta chiến thắng kẻ thù xâm lược thì lập tức ta dùng con đường ngoại giao để giữ hòa hiếu, đê xây dựng lại đất nước đã bị tàn phá, để lo cho dân, tránh thêm những cuộc chiến tranh gây thêm đau thương, mất mát cho nhân dân. Thực dân Pháp, đế quốc Mỹ từng là kẻ thì xâm lược nước ta, khi đó chúng là kẻ thù của nhân dân ta, dân tộc ta, của Đảng ta. Ngày nay, chúng ta xác định đối tượng, đối tác rõ ràng. Trong quan hệ với Pháp, Mỹ, Trung hay Nhật, những nước trong quá khứ từng xâm lược Việt Nam, Đảng ta xác định gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Hiện nay, Mỹ, Nhật là những đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam, là đối tác xuất nhập khẩu lớn của Việt Nam, các quan hệ đối tác đó đem lại công ăn việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Rõ ràng quan hệ đối ngoại của Đảng là vì ấm lo, hạnh phúc của nhân dân. Thế mà với luận điệu đê tiện, bỉ ổi, blog báo tiếng dân đã xuyên tạc thành “kẻ thù”.

Như vậy, sự thật là Đảng, Nhà nước và nhân dân có chung một lợi ích, lợi ích vì dân, có chung một kẻ thù đó là những kẻ cướp nước và bán nước. Kẻ bán nước đó không ai khác chính là bọn phản động chuyên chống phá chế độ, phá hoại lợi ích của nhân dân mà tác giả bài viết trên blog báo tiếng dân là một trong những kẻ đó. Chính những kẻ viết blog bao tiếng dân mới là kẻ thù của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những xuyên tạc chống phá quan hệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân của chúng là những luận điệu sai trái, bỉ ổi.

-Minh Sinh-

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *