Trần Trung Đạo chẳng lẽ không đọc lịch sử Việt Nam?

Trần Trung Đạo chẳng lẽ không đọc lịch sử Việt Nam?

Lịch sử là những cột mốc về các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ mang tính tiêu biểu ảnh hưởng tới kinh tế xã hội giai đoạn đó được ghi lại để đời sau biết về quá khứ đã xảy ra như thế nào. Lịch sử là chân thật, khi được ghi chép lại cũng phải chân thực cả về không gian, thời gian, diễn biến sự việc và kết quả đạt được.

Trên trang facebook Việt Tân đã đăng tải bài viết “ai có quyền viết sử Việt Nam” nêu lên các cột mốc lịch sử  Việt Nam từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam đến khi nước ta thống nhất. Tuy nhiên trong bài viết lại phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam với dẫn chứng là các cuộc khởi nghĩa đã diễn ra trước khi có Đảng lãnh đạo. Quy chụp cho Đảng lãnh đạo tiến hành cách mạng là nguyên nhân dẫn đến sự hi sinh của những người chiến sĩ. Đây là sự phủ nhận và xuyên tạc lịch sử của Trần trung Đạo.

Trần Trung Đạo chẳng lẽ không đọc lịch sử Việt Nam?

Thực tiễn lịch sử Việt Nam đã minh chứng: Trước khi có Đảng cộng sản lãnh đạo cách mạng, có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng đều thất bại do thiếu đi đường lối lãnh đạo đúng đắn và khoa học. Từ khi có Đảng cộng sản lãnh đạo cách mạng có đường lối đúng và khoa học, quy tụ được các tầng lớp nhân dân đứng dưới sự lãnh đạo của đảng để tiến hành cách mạng rộng khắp và đã giành được thắng lợi cuối cùng là lật đổ chế độ thực dân, đế quốc xâm lược. Chủ nghĩa thực dân, đế quốc không bao giờ từ bỏ lợi ích của mình nếu chúng không thất bại hoàn toàn trên chiến trường. Cũng chính lịch sử các cuộc đấu tranh đã khẳng định “muốn giành được độc lập, tư do cho đất nước thì không thể bằng biện pháp hòa bình mà phải bằng đấu tranh vũ trang”, trong cuộc đấu tranh đó không thể tránh khỏi sự hi sinh về mặt con người của cả hai bên tham chiến. Điều đó khẳng định không thể quy chụp sự hi sinh đó là do Đảng cộng sản lãnh đạo như Việt Tân đã nêu trong bài viết.

Các cuộc khởi nghĩa trước khi có đảng lãnh đạo đều bị thực dân Pháp đàn áp một cách đẫm máu. Chính thực dân và đế quốc Mỹ đã đàn áp và bắt những người yêu nước đó đi tù chứ không phải công sản thủ tiêu như Trần Trung Đạo đã viết. Đây chính là sự bẩn thỉu, xuyên tạc lịch sử có mục đích và đây chính là bộ mặt thật của tổ chức khủng bố Việt Tân và Trần Trung Đạo. Việt Tân cả vú lấp miệng em khi xuyên tạc vai trò lịch sử của Đảng đối với cách mạng nước ta. Chiến thắng của cách mạng nước ta là chiến thắng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chiến thắng của chính nghĩa trước chế độ thực dân, đế quốc.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và cả bây giờ chúng ta luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đem sức ta mà giải phóng cho ta. Lấy mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội làm kim chỉ nam cho dân tộc tiến lên. Khẳng định Việt Nam không chọn phe, không chọn bên mà Việt Nam chọn lẽ phải, lấy lợi ích quốc gia dân tộc đặt lên hàng đầu. Hãy thôi xuyên tạc lịch sử và phủ nhận vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam đối với cách mạng giải phóng dân tộc trước đây và lãnh đạo phát triển kinh tế hiên nay đi Việt Tân.

BÌNH. TOANG

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *