Một số biện pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội hiện nay

Một số biện pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội hiện nay

Hiện nay các thế lực thù địch, phản động đang tăng cường chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, với mục đích bôi nhọ, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, bóp méo sự thật lịch sử, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, kích động tư tưởng ly khai, hận thù dân tộc, mong muốn thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta…

Một số biện pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội hiện nay

Để thực hiện được mục đích của mình, các thế lực phản động thường sử dụng rất nhiều âm mưu, thủ đoạn và triệt để lợi dụng 2 trang mạng xã hội là Facebook và Youtube để đăng, chia sẻ những thông tin sai trái, cơ hội chính trị lên không gian mạng Internet. Thủ đoạn thường được chúng sử dụng đó là dùng những tin, bài, những hình ảnh trên các báo chí chính thống của ta ở trong nước, sau đó viết lại, chỉnh sửa thành những nội dung bịa đặt hoặc định hướng sai lệch để đăng tải. Đặc biệt là chúng lợi dụng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng; hay việc giải quyết tranh chấp, khiếu kiện đất đai ở một số địa phương còn chậm, kéo dài; các chính sách ngoại giao…để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Trước tình hình đó đã và đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Vì vậy để đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội hiện nay cần thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, làm tốt công tác giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có nhận thức đúng đắn, có sự suy xét khi tiếp cận những thông tin nhạy cảm, những thời điểm diễn ra các sự kiện mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng để xuyên tạc, chống phá. Loại bỏ những thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch ra khỏi không gian mạng bằng cách tạo môi trường trong sạch về thông tin.

Hai là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, có sự phối hợp chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, vạch trần các âm mưu phản động thù địch, từng bước cô lập chúng trên mạng xã hội.

Thứ ba, Phát huy vai trò các tổ chức, cơ quan, ban nghành đoàn thể, lực lượng chuyên trách tích cực, chủ động viết và chia sẻ, lan tỏa những tin, bài, ảnh tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; những tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập, công tác, lao động sản xuất, trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng, cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân không tin theo, không truy cập và tán phát, chia sẻ những thông tin xấu độc, bịa đặt vu khống góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng hiện nay.

HÙNG NGÔ

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *