Cảnh giác những luận điệu xuyên tạc, thiếu khách quan nhằm bôi đen, vấy bẩn nền giáo dục Việt Nam

Cảnh giác những luận điệu xuyên tạc, thiếu khách quan nhằm bôi đen, vấy bẩn nền giáo dục Việt Nam

Trên nhiều trang mạng xã hội do các cá nhân, tổ chức chống đối, thù hằn với Việt Nam như Việt Tân, Tiếng Dân News… đang lan truyền những luận điệu xuyên tạc, thiếu khách quan nhằm bôi đen, vấy bẩn nền giáo dục Việt Nam…Thực chất vấn đề này như thế nào?

Cảnh giác những luận điệu xuyên tạc, thiếu khách quan nhằm bôi đen, vấy bẩn nền giáo dục Việt NamGiáo dục và Đào tạo là lĩnh vực đặc biệt, có vai trò quyết định đến tiến trình phát triển lâu dài của đất nước. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, phát huy trí tuệ của các cấp, ngành và toàn dân để xây dựng nền giáo dục Việt Nam đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp xây dựng, vẫn còn những kẻ luôn xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận, đặc biệt lợi dụng những yếu kém, khuyết điểm trong lĩnh vực giáo dục để vu khống, quy chụp, đổ lỗi do chế độ xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản lãnh đạo.. Trên nhiều trang mạng xã hội do các cá nhân, tổ chức chống đối, thù hằn với Việt Nam như Việt Tân, Tiếng Dân News… đang lan truyền những luận điệu xuyên tạc, thiếu khách quan nhằm bôi đen, vấy bẩn nền giáo dục Việt Nam. Những kẻ này rêu rao cho rằng “chính quyền không quan tâm đến giáo dục; “nền giáo dục Việt Nam đầy bất công, tiêu cực”, “nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục dối trá từ trên xuống dưới”…

Mục tiêu mà các đối tượng hướng đến là làm suy giảm uy tín của nền giáo dục; phủ nhận thành tựu giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; kích động tư tưởng bất mãn, chống đối với chính quyền. dần dần đi đến thay đổi đường lối chính trị theo những mưu đồ của họ. Thực hiện mục tiêu đó, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn, một lĩnh vực cụ thể nào.

Chúng xuyên tạc đường lối lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước về Giáo dục và Đào tạo. Chúng đào sâu, bới móc, thổi phồng một số hiện tượng tiêu cực, yếu kém trong Giáo dục và Đào tạo, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào giáo dục nước nhà, cũng là giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước XHCN; cho rằng đó là do lỗi của sự lãnh đạo và quản lý. Mặt khác, chúng còn xuyên tạc là do thể chế chính trị tác động, giáo dục nặng về chính trị, tư tưởng cho nên chương trình, nội dung nặng nề và họ đòi bỏ phần giáo dục lý luận chính trị.

Mặt khác chúng ra sức quảng bá, tô vẽ, khuếch trương nền giáo dục phương Tây và Mỹ coi đó là điểm đến lý tưởng, con đường duy nhất để thế hệ trẻ Việt Nam có điều kiện làm “rạng rỡ tương lai, mở mang tiền đồ của đất nước”, đòi loại bỏ các môn lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi chương trình đào tạo; giảng viên, sinh viên phải được tự do về tư tưởng, không bị chi phối hoặc phụ thuộc vào bất cứ hệ tư tưởng nào. Chúng tuyên truyền tư tưởng sùng ngoại, bài nội trong vấn đề giáo dục; coi đây là một trong những mũi đột phá để thúc đẩy “tự diễn biến” nhằm đưa nền giáo dục Việt Nam đi theo quỹ đạo của phương Tây.

Những luận điệu đó hoàn toàn vô căn cứ, phủ nhận, xuyên tạc thực tiễn phát triển nền giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, giáo dục luôn được xác định là “quốc sách hàng đầu”. Đại hội XIII của Đảng xác định định hướng phát triển: “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài…”.

Với những quyết tâm và nỗ lực thúc đẩy giáo dục, nước ta đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000; phổ cập giáo dục THCS vào năm 2010; giáo dục mầm non đạt chuẩn phổ cập cho trẻ 5 tuổi và giáo dục phổ thông có chuyển biến tốt, được thế giới công nhận. Đối với những nhóm yếu thế trong xã hội, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành và triển khai nhiều chủ trương, chính sách để bảo đảm việc tiếp cận giáo dục. Cùng với đó, chất lượng giáo dục cũng đang được nâng cao. Trong các kỳ thi Olympic quốc tế: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học… các thí sinh của Việt Nam đều đoạt giải thưởng cao; sự thành công của nhiều học giả, nhiều nhà khoa học người Việt trên thế giới đã chứng minh điều đó. Theo bảng xếp hạng The Impact Rankings được Tạp chí Times Higher Education (THE) công bố vào tháng 4-2022, nước ta có 7 cơ sở giáo dục vào top 1.000 trường đại học có ảnh hưởng thế giới. Điều này cho thấy những nỗ lực phát triển giáo dục của Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực và được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đây là minh chứng rõ ràng khẳng định nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong bảo đảm công bằng trong giáo dục để không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt ở vùng sâu, vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong một hệ thống giáo dục rộng lớn, không tránh khỏi có những sai lầm. Nhất là dưới tác động của nền kinh tế thị trường, thì điều đó càng khó tránh khỏi. Cho nên một số lỗi, một số khuyết điểm của cả giáo viên và học sinh, một số sai sót trong các khâu của giáo dục không thể đổ lỗi cho cả hệ thống. Chúng ta không phủ nhận giáo dục, đào tạo vẫn có những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà các “nhà dân chủ” có thể xuyên tạc, phủ nhận sạch trơn, “đổi trắng thay đen” bản chất của nền giáo dục nước ta. Tại Đại hội XIII, Đảng đã chỉ ra: “Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo chưa cao… Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, trên một số mặt vẫn còn bất cập về chất lượng, số lượng, cơ cấu và chính sách đãi ngộ. Quản lý nhà nước và quản lý – quản trị nhà trường còn nhiều hạn chế. Nguy cơ tái mù chữ có xu hướng tăng ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Việc nhìn thẳng vào hạn chế, thiếu sót cho thấy Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến giáo dục, không bao giờ có chuyện “tô hồng” để “mị dân” như những luận điệu độc địa được các đối tượng xấu đưa ra.

Hiện nay, chúng ta đang tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tri thức, giáo dục phải tập trung rèn luyện đạo đức, nhân cách, tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng một cách đồng bộ; quan tâm hơn nữa đến phát triển giáo dục ở miền núi, vùng cao, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, nhìn nhận đánh giá cũng như trong việc đưa tin về những vấn đề của giáo dục đất nước, phải cảnh giác trước những luận điểm sai lệch, xuyên tạc, theo mục tiêu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

CÔNG THÌNH

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *