Việt Tân lại dùng chiêu bài cũ để chống phá

Việt Tân lại dùng chiêu bài cũ để chống phá

Không có thủ đoạn mới hơn, lại một chiêu trò cũ mèn của bè lũ phản động Việt Tân. Từ một hình ảnh trang nghiêm của một buổi lễ kết nạp Đảng viên mới, dưới ngòi bút của Việt Tân lại trở thành hình ảnh nhằm xuyên tạc, chống phá, bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, nhân dân ta; bôi nhọ, xuyên tạc mục đích phấn đấu, rèn luyện của đội ngũ Đảng viên.

Việt Tân lại dùng chiêu bài cũ để chống phá

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Thực tiễn đã chứng minh từ khi được thành lập, Đảng đã lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng của dân tộc, liên tiếp giành thắng lợi trước hai đế quốc lớn Pháp, Mỹ. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn, nâng tầm vị thế của đất nước trên trường Quốc tế, đời sống Nhân dân ngày càng tiến bộ.  Chính vì đó đã hoàn toàn phủ nhận cái gọi là “Ở một chế độ độc tài và cơ chế đảng cầm quyền hay đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt” mà Việt Tân rêu rao.

Không chỉ phủ nhận, xuyên tạc vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng, Việt Tân còn xuyên tạc, bôi nhọ đội ngũ cán bộ Đảng viên trong bộ máy Nhà nước: “Khi họ ngồi vào ghế chủ trì một tổ chức hay cơ quan công quyền họ vừa là người lãnh đạo vừa là quản lý vừa là chỉ huy của tổ chức, cơ quan đó, như vậy quyền lực của họ là tuyệt đối”. Thực tế điều đó hoàn toàn sai sự thật. Hoạt động của các tổ chức Đảng đều phải theo nguyên tắc: “Tập trung, dân chủ”, “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Các công việc của các cơ quan, tổ chức đều phải được đưa ra tập thể bàn bạc, thảo luận, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, tạo sự thống nhất cao trong Đảng. Tổ chức Đảng phân công cho từng cá nhân phụ trách trên từng mảng công tác và chịu trách nhiệm trước tập thể. Sự lãnh đạo cao nhất thuộc về tập thể. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách luôn là một trong những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của Đảng; được xem là nguyên tắc căn bản chi phối các nguyên tắc khác.

Do đó không có cái gọi là quyền lực của bất cứ một cá nhân nào là tuyệt đối và không có cái gọi là “Mọi chủ trương, đường lối và hoạt động của tổ chức đó phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người đứng đầu, cấp dưới chỉ có quyền phục tùng”. Mọi sự suy diễn, xuyên tạc, bôi nhọ của Việt Tân là vô căn cứ nhằm làm xấu hình ảnh của cán bộ Đảng viên ta.

Ngày nay việc rèn luyện, phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của quần chúng và tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực của đội ngũ Đảng viên đã, đang, sẽ là một xu thế chung nhằm chung tay, góp sức nhỏ bé vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ Quốc, nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới.

Và trong quá trình đó chúng ta những người Đảng viên, những quần chúng ưu tú phải luôn luôn cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, của bọn phản động bán nước cầu vinh, của bè lũ dân chủ giả tạo; cảnh giác với các luồng tư tưởng cực đoan, cảnh giác và đấu tranh với “chủ nghĩa cá nhân”. Nhằm làm trong sạch đội ngũ Đảng viên, trong sạch tổ chức Đảng. Góp phần to lớn trong sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. Đồng thời vận động quần chúng nhân dân đấu tranh với các tư tưởng, quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng./.

ĐỖ QUYỀN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *