Bộ Nội vụ cắt giảm 2 vụ, sáp nhập 1 trường đại học

Bộ Nội vụ cắt giảm 2 vụ, sáp nhập 1 trường đại học

So với cơ cấu tổ chức hiện hành, theo Nghị định mới, Bộ Nội vụ không còn Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp; Trường Đại học Nội vụ Hà Nội sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Ngày 12/9, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ ký thay Thủ tướng ban hành Nghị định 63 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Theo đó, Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức Bộ Nội vụ gồm 20 đơn vị gồm. Trong đó có 16 tổ chức hành chính, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: 11 vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ngoài ra còn có 4 đơn vị sự nghiệp công lập, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ gồm: Học viện Hành chính Quốc gia; Viện Khoa học tổ chức nhà nước; Tạp chí Tổ chức nhà nước; Trung tâm Thông tin.

Bộ Nội vụ cắt giảm 2 vụ, sáp nhập 1 trường đại họcBộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

So với cơ cấu tổ chức theo Nghị định cũ, Bộ Nội vụ cắt giảm 2 vụ gồm: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Vụ Tổng hợp.

Hai vụ này vẫn tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho đến khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện xong việc điều chuyển chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp nhân sự của đơn vị.

Ngoài ra, Bộ cũng giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc danh sách do Thủ tướng Chính phủ ban hành là Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, do sáp nhập với Học viện Hành chính Quốc gia.

Nghị định cũng nêu rõ, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho đến khi Thủ tướng ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Riêng với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho đến khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị.

Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9, thay thế Nghị định số 34/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Thu Hằng (Vietnamnet)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *