Trang chủ Luận bàn - Phản biện Cảnh giác âm mưu xuyên tạc chống phá tư tưởng Hồ Chí...

Cảnh giác âm mưu xuyên tạc chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh

133
0

Chống phá cách mạng Việt Nam có lẽ là một trong những mục tiêu hàng đầu của các thế lực phản động, chúng chống phá một cách toàn diện trên các mặt, các lĩnh vực hoạt động, trong đó, có chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh

Cảnh giác âm mưu xuyên tạc chống phá tư tưởng Hồ Chí Minh

Trước những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, các thế lực thù địch, cá nhân, tổ chức phản động trong nước và lưu vong ở nước ngoài càng đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng mọi thủ đoạn thông qua việc thành lập các tổ chức, mở các diễn đàn, xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận nền tảng tư tưởng lý luận, cương lĩnh, đường lối của Đảng. Đồng thời, chúng thường xuyên đăng tải các thông tin, bài viết, phỏng vấn để bôi đen sự thật, trắng trợn xuyên tạc, vu cáo tiểu sử, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua các trang mạng xã hội xuyên tạc và phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, cần bị xóa bỏ do không phù hợp với thực tiễn Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, ở một địa phương có truyền thống yêu nước anh dũng chống giặc ngoại xâm. Sống trong hoàn cảnh đất nước chìm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thời niên thiếu và thanh niên của Người đã chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân. Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Với tình cảm yêu nước thương dân vô hạn, Người đã rời Tổ quốc đi sang phương Tây để tìm con đường giải phóng dân tộc, đến nhiều nước ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, châu Phi, sống hòa mình với nhân dân lao động, Người thông cảm sâu sắc cuộc sống khổ cực của nhân dân lao động và các dân tộc thuộc địa cũng như nguyện vọng thiêng liêng của họ. Người sớm nhận thức được cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam là một bộ phận trong cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới. Người đã hoạt động tích cực nhằm đoàn kết nhân dân các dân tộc giành tự do, độc lập. Dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga và Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người khẳng định con đường cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới cho dân tộc của mình. Cả cuộc đời người đã đấu tranh không mệt mỏi vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới.

Hồ Chí Minh đã vân dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, sáng lập Đảng Mác- Lênin ở Việt Nam, sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, sáng lập Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Người luôn luôn kết hợp chặt chẽ cách mạng Việt Nam với cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Người là tấm gương đạo đức cao cả, cần, kiệm,liêm, chính, chí công. vô tư, vô cùng khiêm tốn, giản dị. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam hoàn thành thắng lợi mục tiêu đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, về tinh thần tận tụy, hy sinh phấn đấu quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân. Di sản Người để lại không chỉ là tài sản tinh thần to lớn của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta mà còn luôn tiếp tục đồng hành, soi đường cho Nhân dân Việt Nam vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng…

Thực tiễn lịch sử cách mạng đã là sự thẩm định khách quan, công tâm nhất đối với giá trị, sức sống, ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta. Những giá trị về tư tưởng của Bác mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người để tiếp tục thấm nhuần, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong đó, đấu tranh phòng, chống các luận điệu xuyên tạc về Bác là một chủ trương kiên quyết và nhất quán của cả hệ thống chính trị nhằm bảo vệ và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta./.

THANH BÌNH

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây