“Phúc trình” năm 2019 của The Economist: Vẫn xuyên tạc tình hình dân chủ ở Việt Nam

“Phúc trình” năm 2019 của The Economist: Vẫn xuyên tạc tình hình dân chủ ở Việt Nam

“Đến hẹn lại lên”, cứ khoảng tháng 1 hằng năm, The Economist Intelligent Unit lại “chăm chỉ” cất lên “hai tiếng chuông rè lạc điệu”, đó là bản phúc trình đánh giá về tình hình dân chủ của các nước trên trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dù số liệu và giọng điệu mỗi năm có khác nhau đôi chút, nhưng “mẫu số chung” của bản phúc trình thường niên trên là xuyên tạc, bóp méo về tình hình dân chủ ở Việt Nam.

Theo đó, Bản phúc trình mang tên “Chỉ số Dân Chủ năm 2019” do The Economist Intelligent Unit công bố hôm 22/1 vừa qua đã nói rằng: Việt Nam trong năm 2019 có cải thiện chút ít về vị trí trong bảng đánh giá chỉ số dân chủ các nước do The Economist Intelligent Unit thực hiện, nhưng vẫn thuộc nhóm các quốc gia chuyên chế.

Cụ thể, Việt Nam đứng vị trí 136 trên 167 quốc gia được xếp hạng trong bản phúc trình mang tên Chỉ số Dân Chủ năm 2019. So với năm 2018, Việt Nam tăng 3 bậc; tuy vẫn ở mức 3.08 điểm. Đối với mục đánh giá về tiến trình bầu cử và thể chế đa nguyên, Việt Nam bị điểm 0. Đây là một trong 5 hạng mục được đưa ra để tính chỉ số dân chủ. Trong khu vực Châu Á, Việt Nam có chỉ số dân chủ cao hơn Trung Quốc, Bắc Hàn, Lào và Afghanistan.

“Phúc trình” năm 2019 của The Economist: Vẫn xuyên tạc tình hình dân chủ ở Việt Nam

Bản đồ Chỉ số Dân chủ 2019 của The Economist

Cần khẳng định ngay rằng, những thông tin mà bản phúc trình The Economist Intelligent Unit đưa ra vẫn là sự cóp nhặt, sao chép cẩu thả những thông tin trên mạng, với những nhận định không hề được kiểm chứng từ đó trắng trợn xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ ở Việt Nam.

Đặc trưng của nền dân chủ ở Việt Nam là chế độ dân chủ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và cầm quyền. Theo đó, tư duy, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ là rất rõ ràng và không ai có thể bóp méo, xuyên tạc. Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội mà toàn Đảng, toàn dân ta đã và đang xây dựng. Đảng ta luôn khẳng định tầm quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với tư cách vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước; đặc biệt coi trọng phát huy dân chủ trong mọi tổ chức, hoạt động của mình; bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của quần chúng nhân dân. Đáng chú ý, Hiến pháp năm 2013 đã quy định “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân”, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và phải được thể chế hóa quyền lực đó bằng pháp luật, được pháp luật bảo hộ. Quyền con người, quyền công dân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ theo pháp luật; gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội.

Thực hiện quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những năm qua, việc xây dựng, phát huy dân chủ ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa to lớn, được cộng đồng thế giới công nhận. Dân chủ trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội không ngừng được mở rộng; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được bảo đảm phát huy trên thực tế. Tổ chức, phương thức hoạt động của Đảng và của hệ thống chính trị không ngừng được đổi mới, chỉnh đốn, nhờ đó dân chủ trong Đảng ngày càng được nâng cao. Sự tham gia của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên vào việc hoạch định, triển khai thực hiện chủ trương của Đảng ngày càng rộng rãi và có hiệu quả.

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân không ngừng được xây dựng và hoàn thiện nhằm bảo đảm mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, nhưng có sự phân công rành mạch và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các phiên họp của Quốc hội, lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn được chú trọng đẩy mạnh. Hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện nhằm bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên thực tế. Nền hành chính quốc gia được cải cách. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội từng bước được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật được đặc biệt coi trọng. Quyền khiếu nại, tố cáo của nhân dân được bảo đảm thực hiện trên thực tế; việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân ngày càng hiệu quả và kịp thời hơn.

Đáng chú ý, thời gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh các cá nhân tham nhũng, hối lộ, kể cả các quan chức cao cấp trong Đảng, Nhà nước; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ yếu kém, tiêu cực, sách nhiễu nhân dân. Đảng ta đã khẳng định “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, người nào vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật, không loại trừ bất kỳ ai.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời thực hiện tốt các khuyến nghị về nhân quyền của LHQ theo Cơ chế UPR chu kỳ 2 nhằm bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người trên các lĩnh vực. Việc thực hành dân chủ đã và đang tạo động lực thúc đẩy, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khắc phục tệ nạn quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức; đóng góp tích cực vào việc cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Điều đó không chỉ được khẳng định trong chủ trương, đường lối của Đảng mà còn được bảo đảm thực hiện bằng pháp luật trên thực tế. Vì vậy, nước ta mới có được nền dân chủ thực sự, nhân dân được thực sự làm chủ như ngày hôm nay.

Thực tiễn sinh động đó là lời bác bỏ đanh thép những luận điệu cố tình xuyên tạc, bịa đặt về tình hình dân chủ ở Việt Nam./.

Đắc Chí

Nguồn: Việt Nam mới

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *