Những kỳ vọng và tin tưởng từ Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành TW

Những kỳ vọng và tin tưởng từ Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành TW

Những kỳ vọng và tin tưởng từ Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành TW

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay 7/10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Nội dung chương trình của Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vừa cơ bản vừa cấp bách, quan trọng mang tính định hướng cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Qua theo dõi Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW khóa XII đang diễn ra chúng ta thấy Đảng ta sẵn sàng đối diện với khó khăn, thách thức để ngày càng hoàn thiện. Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) trình Đại hội XIII của Đảng đã lĩnh hội và chắt lọc kết quả nghiên cứu, tổng kết, đi từ lý luận đến tình hình thực tiễn tại nhiều địa phương; lĩnh hội ý kiến của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, và đặc biệt là ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Ngay trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh những nội dung trọng tâm, đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, chỉ rõ những chủ trương, chính sách nào của Đảng đã được quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt…; những chủ trương, chính sách nào chưa sát hợp thực tế và nguyên nhân chủ quan. Điều đó cho thấy sự cầu thị, không sợ sai trên tinh thần sẵn sàng đối diện với những khó khăn, thách thức để ngày càng hoàn thiện của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW lần này có nhiều nội dung, song, nội dung được dư luận quan tâm nhiều nhất chính là Dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng (nhiệm kỳ khóa XII). Bởi, có thể nhận định, đây là báo cáo chuyên đề quan trọng của mỗi kỳ đại hội. Mà trong đó, Dự thảo Báo cáo đã được Tiểu ban Điều lệ Đảng chuẩn bị công phu, nghiêm túc trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, chắt lọc báo cáo tổng kết của 68/68 tỉnh, thành ủy, đảng ủy và 70 đảng đoàn, Ban Cán sự đảng trực thuộc Trung ương; 35 báo cáo chuyên đề; kết quả nghiên cứu, khảo sát tại 16 địa phương, cơ quan, đơn vị… Dự thảo Báo cáo cũng chỉ rõ những kết quả nổi bật, khá toàn diện đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng. Nó đã khẳng định việc Đảng ta tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Những kỳ vọng và tin tưởng từ Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành TW

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự hội nghị

Bên cạnh đó, người dân cả nước luôn kỳ vọng các đại biểu dự hội nghị phân tích kỹ thực tế tình hình của các ngành, lĩnh vực, địa phương để đưa ra đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Các phân tích cần nêu rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, tìm ra nguyên nhân của hạn chế, yếu kém, từ đó đề xuất các chính sách, biện pháp có tính khả thi, đột phá, đưa kinh tế – xã hội đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo. Trong đó, một trong những vấn đề mà đảng viên, nhân dân quan tâm là việc giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công, triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng, từng bước nâng cao đời sống nhân dân… để chúng ta có sự phát triển nhanh, bền vững.

Năm 2020 là năm quan trọng, là năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII và là năm sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Vì vậy, những nội dung bàn thảo tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội…

Do đó, đông đảo cán bộ, đảng viên đều mong muốn các đại biểu dự kỳ họp phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung trí tuệ nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo và xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng khác trong chương trình của kỳ họp.

Hơn lúc nào hết, tại kỳ họp lần này, người dân mong rằng các đại biểu tiếp tục thảo luận, cho ý kiến đánh giá những kết quả đã đạt được; chỉ ra hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ qua, trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp sát thực tế, có tính khả thi, đúng trọng tâm, trọng điểm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới xứng tầm, đáp ứng niềm tin và mong đợi của nhân dân cả nước.

Bông Lau

Nguồn: Bản tin Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *