Trang chủ Luận bàn - Phản biện Nhận diện một số quan điểm sai trái của các thế lực...

Nhận diện một số quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đang tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam

129
0

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm hạ thấp uy tín, vai trò của Đảng trước nhân dân, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam. Chúng đưa ra các luận điệu cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo là “mất dân chủ”, là “chuyên chế”, “đặc quyền, đặc lợi”, là “bóp nghẹt dân chủ”, phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có “dân chủ” trong Đảng và trong đời sống xã hội…

Nhận diện một số quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đang tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam

ảnh: internet

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, sáng lập và rèn luyện. Trải qua hơn 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm hạ thấp uy tín, vai trò của Đảng trước nhân dân, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với cách mạng Việt Nam. Chúng đưa ra các luận điệu cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo là “mất dân chủ”, là “chuyên chế”, “đặc quyền, đặc lợi”, là “bóp nghẹt dân chủ”, phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có “dân chủ” trong Đảng và trong đời sống xã hội. Chúng đòi hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phủ nhận quyền lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ thành quả cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu này, chúng tập trung tấn công trên nhiều lĩnh vực với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc.

Các thế lực thù địch thực hiện chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh vào thế giới quan, cơ sở khoa học đường lối chính trị của Đảng; phủ nhận những thành tựu to lớn mà chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã đem lại cho dân tộc Việt Nam. Chúng rêu rao rằng chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, chủ nghĩa xã hội khoa học không còn sức sống, đã diệt vong. Thời gian gần đây, lợi dụng và triệt để khai thác những hiện tượng tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng dẫn đến “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên với những biểu hiện như: tự xa rời, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chạy theo “lợi ích nhóm”, “chủ nghĩa tư bản thân hữu”…, các thế lực thù địch tiếp tục tấn công, xuyên tạc, cắt xén, bác bỏ những luận điểm căn bản nhất của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chúng còn xuyên tạc trắng trợn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cố tình nói sai sự thật về đời tư, hạ thấp uy tín của Hồ Chí Minh. Chúng cho rằng: “Hồ Chí Minh” không phải là nhà tư tưởng, mà chỉ là nhà hoạt động thực tiễn nên không có tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng lờ đi những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh giàu chất lý luận về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người đã soi đường cho dân tộc ta và ảnh hưởng đến nhiều dân tộc khác trên thế giới trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đó, đòi Đảng ta phải từ bỏ học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ngoài thực hiện ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch còn chống phá về tổ chức của Đảng ta. Chúng tập trung đánh phá vào các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chúng ra sức xuyên tạc cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ đã lỗi thời, lạc hậu, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không còn phù hợp sẽ dẫn đến mất dân chủ trong Đảng, làm cho Đảng độc đoán, chuyên quyền…; cổ vũ cho sự bất đồng ý kiến về quan điểm trong Đảng rồi lợi dụng sự bất đồng đó để chia rẽ Đảng thành những phe, nhóm đối lập, chia rẽ lớp đảng viên này với lớp đảng viên khác, đảng viên già với đảng viên trẻ, từng bước gây ra mâu thuẫn trong nội bộ các tổ chức đảng…

Các thế lực thù địch còn tìm mọi cách chia rẽ Đảng với nhân dân, lôi kéo kích động, tách nhân dân ra khỏi ảnh hưởng của Đảng bằng việc vu cáo vi phạm dân chủ, nhân quyền. Chúng cho rằng: Thực hiện sự chuyên chính của một Đảng là nguồn gốc dẫn đến quan liêu, tham nhũng. Lợi dụng việc Đảng ta công khai tự phê bình và phê bình, các thế lực thù địch công kích, nói xấu Đảng, thổi phồng khuyết điểm, sai lầm của một số cá nhân đảng viên để gán cho Đảng Cộng sản đủ các căn bệnh. Thông qua đó, các thế lực thù địch chúng tìm mọi cách chia rẽ, phân hóa các tầng lớp nhân dân, lôi kéo làm mất ổn định chính trị, khi thời cơ đến tiến hành lật đổ ta từ bên trong.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy nhanh các hoạt động chống phá với những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, thâm độc. Chúng ra sức cổ súy cho một xã hội mới với mô hình “độc lập về chính trị”. Bằng những thủ đoạn, chúng đánh vào tâm lý của một số tri thức, văn nghệ sĩ có tư tưởng dao động hoặc có sự bất mãn về thời cuộc; lợi dụng và cổ súy cho các tổ chức nhập nhèm, như: “Văn đoàn độc lập”, “Tổ chức phóng viên không biên giới”, “Trung tâm Văn bút Việt Nam”,…; kích động các hoạt động gây rối, biểu tình ở một số địa phương với mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, thử thách, Đảng ta luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ, đạo đức, văn minh của một đảng cách mạng chân chính, thực sự xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam là trung tâm đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành và giữ chính quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

THANH BÌNH.NGUYỄN

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây