Cái nhìn phiến diện của Trương Nhân Tuấn

Cái nhìn phiến diện của Trương Nhân Tuấn

Những luận điệu trên trên trang facebook Tiếng dân news, của Trương Nhân Tuấn thật sự mang tính chất kích động, ngôn từ hằn học, góc nhìn phiến diện, cực đoan về vấn đề quản lý và sử dụng đất của chúng ta trong thời gian qua…

Cái nhìn phiến diện của Trương Nhân Tuấn

Trong thời gian vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã và đang tích cực, chủ động thực hiện, cụ thể hóa các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) vào đời sống.Đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết các thế lực thù địch, phản động đã không ngừng chống phá, bôi nhọ, thổi phồng các hiện tượng tiêu cực liên quan đến quản lý và sử dụng đất của Đảng, Nhà nước ta. Tiêu biểu trong chống phá là trên trang facebook Tiếng dân news, nhân vật Trương Nhân Tuấn có bài viết: Dựa vào “quĩ đất” để phát triển đất nước.

Đây thật sự là một bài viết mang tính chất kích động, ngôn từ hằn học, góc nhìn phiến diện, cực đoan về vấn đề quản lý và sử dụng đất của chúng ta trong thời gian qua. Trong đó Trương Nhân Tuấn có viết:

“Cùng một chính sách về “quĩ đất” nhưng VN gây ra muôn triệu trường hợp “dân oan”. Những người dân bị cướp đất tuyệt đường sinh sống. Họ trở thành hoặc là gánh nặng của xã hội, hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Trong khi các tu viện, các nhà thờ ở Anh và Pháp… thì cách thụ đắc đất đai của họ ra sao thì bây giờ họ bị truất hữu bằng cách như vậy.”

Cái những kẻ phản động gọi là “quĩ đất” nêu trên thật sự có đúng như vậy không? Chắc chắn là không, bởi đất đai của chúng ta là sở hữu toàn dân chứ không phải của một tổ chức, cá nhân nào cả. Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta ra đời khi Hiến pháp năm 1980 được ban hành trên cơ sở lý luận về tính tất yếu khách quan của việc xã hội hóa đất đai. Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Điều 54 quy định: “Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ, Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật. Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai”. Và Điều 4 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Điều này thể hiện sự vận dụng sáng tạo, đúng đắn các quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin về vấn đề đất đai vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, bởi đất đai là tài sản cực kỳ quý báu, là một nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay…Như vậy cái nhìn của Trương Nhân Tuấn và những kẻ phản động là cực kỳ phản động và phiến diện.

Còn những trường hợp Trương Nhân Tuấn gọi là “dân oan” thực chất đó là những người chưa hiểu hay thực ra là không muốn hiểu về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, xuyên tạc rằng người dân Việt Nam không có quyền gì đối với đất đai để rồi bị dẫn dụ theo con đường chống phá Đảng, chính quyền. Mặc dù đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục nhưng họ đã cố tình không nghe, thậm chí còn chống đối quyết liệt hơn, kế hoạch chống phá được xây dựng chu đáo, tỉ mì hơn, bởi đằng sau những người này là sự hà hơi, tiếp sức của những tổ chức, cá nhân phản động nhằm phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam.

Thực chất Trương Nhân Tuấn cũng như một số tổ chức, cá nhân phản động khác là những người không có lợi ích liên quan, thậm chí hằn học với chế độ, nhưng lại vờ quan tâm, lo cho quyền lợi của người dân, đưa ra những phát ngôn vô căn cứ để chỉ trích, nhưng không bao giờ đưa ra giải pháp để từ đó lợi dụng kích động đám đông, mưu toan phá vỡ ổn định chính trị – xã hội, làm chậm lại sự phát triển của đất nước. Sâu xa hơn, luận điệu này nhằm kích động, lèo lái dư luận, hòng làm chệch hướng con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.

TRƯỜNG SINH

Nguồn: Đấu trường Dân chủ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *