Nhiều sai phạm trong quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức ở Đồng Nai

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/6/2018.

Theo kết luận này, tỉnh Đồng Nai còn nhiều sai phạm trong quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức.

Giao vượt 114 biên chế

Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra rằng mặc dù chưa sử dụng hết số biên chế công chức được Bộ Nội vụ giao nhưng trong các năm 2016, 2017, UBND tỉnh Đồng Nai đều giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính vượt quá chỉ tiêu biên chế được giao. Đầu năm 2018 giao vượt 114 biên chế so với chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao. Đến ngày 9/10/2018 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành cắt giảm 72 biên chế công chức, như vậy còn giao vượt 42 biên chế công chức so với chỉ tiêu.

Tỉnh tiếp nhận 80 công chức không qua thi theo thẩm quyền, tuy nhiên, quá trình thực hiện còn những thiếu sót như: quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để tổ chức sát hạch đối với nhiều đợt tiếp nhận công chức không qua thi; một số Hội đồng kiểm tra, sát hạch không có thành viên là người đứng đầu cơ quan, tổ chức dự kiến bố trí công chức sau khi tiếp nhận; Hội đồng kiểm tra, sát hạch chỉ sát hạch về hiểu biết chung và kiến thức nhà nước, không có nội dung sát hạch về kiến thức chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Nai còn tiếp nhận vào công chức không qua thi đối với hai trường hợp thuộc đối tượng người có kinh nghiệm công tác và bốn trường hợp người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài nhưng không có văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi quyết định tiếp nhận (đến ngày 19/11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã thu hồi quyết định tiếp nhận đối với sáu trường hợp này). Một số trường hợp cán bộ, công chức cấp xã được xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên nhưng đến thời điểm thanh tra còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước tương ứng với ngạch công chức được bổ nhiệm.

Đoàn Thanh tra đã kiểm tra việc tuyển dụng viên chức năm 2017 của Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Định Quán, kỳ xét tuyển năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phát hiện UBND huyện Định Quán quy định điều kiện đăng ký dự tuyển là phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Nai, không lập danh sách và ban hành thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển, địa điểm, thời gian tổ chức xét tuyển.

Năm đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải (Sở Giao thông Vận tải) không thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng việc tuyển dụng viên chức. Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) không ban hành quyết định thành lập Ban kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở Giao thông Vận tải) không giao Ban Kiểm tra, sát hạch xây dựng đề thi, đáp án thi để tổ chức phỏng vấn thí sinh dự thi. Đề thi của Hội đồng tuyển dụng viên chức Chi cục Thủy sản, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng và Trường Trung cấp nghề giao thông vận tải không được bảo quản theo chế độ tài liệu mật, việc giao nhận đề thi không được lập biên bản. Hội đồng tuyển dụng viên chức của Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú và Chi cục Thủy sản tính điểm xét tuyển chưa đúng.

Kết luận thanh tra nêu rõ, một số cơ quan, tổ chức chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, bảy công chức khi được bổ nhiệm còn thiếu một trong các tiêu chuẩn: Trình độ lý luận chính trị, các chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học; một số trường hợp thời điểm thực hiện quy trình bổ nhiệm lại còn chậm. Văn phòng UBND tỉnh có số lượng cấp phó vượt quá một người (từ ngày 1/7/2018 đã nghỉ việc để chờ nghỉ hưu), phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã Long Khánh có số lượng cấp phó vượt quá một người.

Bên cạnh đó, hồ sơ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh chưa được triển khai và lưu giữ tại Sở Nội vụ; hồ sơ công chức của một số cơ quan, tổ chức còn thiếu một số thành phần hồ sơ; một số cơ quan, tổ chức chưa thực hiện việc mở sổ giao nhận; sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức…

Chấn chỉnh kịp thời các sai phạm

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, viên chức; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ công chức. Thực hiện việc giao chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức và tổ chức tuyển dụng công chức để chấm dứt việc hợp đồng lao động đảm bảo trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được Bộ Nội vụ giao và đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế công chức theo quy định; chỉ đạo quản lý, bảo quản, lưu giữ hồ sơ công chức thuộc thẩm quyên quản lý.

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng vào công chức, viên chức, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay, kịp thời phát hiện các trường hợp chưa đáp ứng để có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng; quy định thời hạn bắt buộc để công chức hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh được bổ nhiệm; thu hồi quyết định đối với những trường hợp được tuyển dụng không đúng quy định.

UBND thị xã Long Khánh sắp xếp lại số lượng phó trưởng Phòng Kinh tế theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức; thực hiện mở sổ giao nhận, sổ theo dõi, khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức; thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị tỉnh Đồng Nai chấm dứt việc sử dụng 144 lao động hợp đồng hỗ trợ công chức làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước. Tỉnh Đông Nai cũng phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, tồn tại trên để có hình thức xử lý phù hợp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Nguồn: Báo Tin tức

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *